Banner

Tuyên Quang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19

Ngày 12/10/2021, UBND tỉnh Tuyên Quang có Kế hoạch số 174/KH-UBND về việc triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Tuyên Quang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"