Banner

(TTV) Tuyên Quang – Vùng đất thiêng

Theo sử sách, tên gọi Tuyên Quang đã xuất hiện từ rất sớm trên bản đồ hành chính của Việt Nam. Tuy nhiên, đến năm 1831, sau cải cách hành chính của Vua Minh Mệnh, Tuyên Quang mới có bộ máy chính quyền hoàn chỉnh của một đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.

Qua quá trình thẩm định, tổ chức hội thảo khoa học với những đóng góp cụ thể, trực tiếp của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu lịch sử hàng đầu của Việt Nam về mốc thành lập tỉnh Tuyên Quang đều thống nhất lấy ngày 4/11/1831 là ngày thành lập tỉnh.

 

 

Thế Cường – An Thu