Banner

(TTV) Giá trị to lớn của những di tích lịch sử ở Tuyên Quang

15:29, 22/10/2021
Tuyên Quang là vùng đất lam sơn thủy tú có vị thế quốc phòng quan trọng, để lại dấu ấn trong sử sách. Bà con nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã chung sức đồng lòng trong lao động sản xuất cũng như bảo vệ đất nước. Bởi vậy các Vương triều coi Tuyên Quang là vùng phên dậu của đất nước, và hệ thống chính trị của một đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương được xác lập từ rất sớm. Trong suốt công cuộc dựng nước và giữ nước, những di tích lịch sử của vùng đất này đều có giá trị to lớn trong tiến trình phát triển của dân tộc.