Banner

(TTV) Công ty Thủy điện Tuyên Quang – Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2021

Những năm qua, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã khuyến khích và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất để mang lại hiệu quả cao. Nhờ đó mà hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị được duy trì ổn định, đóng góp không nhỏ vào ngân sách Nhà nước. Năm 2021, Công ty đã vinh dự được bình chọn là doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang.