Banner

(TTV) Trung Sơn thực hiện công tác giảm nghèo

Là xã thuộc vùng 135, do đó công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy và Chính quyền xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn nỗ lực thực hiện. Từ sự đầu tư hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, Trung Sơn tập trung phát triển kinh tế, giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới.