Banner

(TTV) Nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tuyên Quang “vùng xanh” trên bản đồ phòng, chống dịch Covid-19 của cả nước, có được thành quả đó công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng. Nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế đã được các địa phương áp dụng nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của người dân, nâng cao trách nhiệm trong phòng, chống đại dịch.