Banner

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn

Ngày 01/9/2021, UBND tỉnh có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương tại cuộc họp triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.