Banner

(TTV) Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, các cấp, các ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ hiệu quả trong công tác giảm nghèo bền vững.