Banner

 (TTV) Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Sáng ngày 16/7, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hoá - xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. 

 

 

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Tuyên giáo đã chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức điều hành và đạt được một số kết quả nổi bật: Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Ngành Tuyên giáo các cấp đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, nhất là tuyên truyền phục vụ Đại hội XIII của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.


Tại hội nghị, đa số các đại biểu kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng kịp thời hơn trước các vụ việc nhạy cảm để có sự thống nhất trong toàn hệ thống trong việc định hướng dư luận xã hội cũng như đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch…


Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu ngành Tuyên giáo các cấp không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả, tính thuyết phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện có chiều sâu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức thực hiện Kết luận số 01 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học và làm theo Bác bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội. Đổi mới công tác khoa giáo gắn với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, đơn vị. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm công tác tuyên giáo./.

 

Minh Khuyên – Tuấn Trường