Banner

(TTV) Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách thông qua các tổ chức chính trị - xã hội

Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện tốt các chính sách tín dụng hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội. Từ đó đã giúp nhiều người dân được tiếp cận nguồn vốn, có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.