Banner

(TTV) Thành phố Tuyên Quang phát triển bền vững

Thành phố Tuyên Quang được công nhận là đô thị loại II có ý nghĩa quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố nỗ lực thực hiện mục tiêu “Xây dựng thành phố Tuyên Quang phát triển bền vững, phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại I”. 

 

Làm tốt công tác quy hoạch phát triển đô thị, huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực với lộ trình cụ thể, cùng với đó là phát huy tốt mối đoàn kết của cả hệ thống chính trị và toàn dân sẽ là những giải pháp trọng tâm để Thành phố từng bước hoàn thành các mục tiêu đề ra trong giai đoạn tiếp theo.