Banner

(TTV) Triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sáng ngày 16/10, đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Hội nghị trực tuyến về triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức. 

 

 

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 

Luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật năm 2015. Luật sửa đổi, bổ sung hợp lý, sát thực tế một số quy định của Luật năm 2015 như: Bổ sung hình thức văn bản quy phạm pháp luật; Quy trình lập đề nghị đối với một số loại văn bản quy phạm pháp luật; Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; Quy định thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành địa phương trong thực tiễn xây dựng pháp luật… 

 

Việc triển khai xây dựng Luật năm 2020 nhằm tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là chủ trương về nâng cao trách nhiệm, đảm bảo sự phân công hợp lý, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý, thông qua, ban hành luật và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng pháp luật. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020. 

 

Trà Mi – Quang Thành