Banner

(TTV) Tri thức Tuyên Quang gửi gắm niềm tin vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Trong những ngày này, cùng với các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, tầng lớp trí thức trong tỉnh đặc biệt quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra các quyết sách, tạo bước đột phá cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.