Banner

(TTV) Thực hiện dạy Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1, môn ngoại ngữ Tiếng Anh là môn tự chọn. Vì vậy tùy theo điều kiện cụ thể của các nhà trường để đưa môn Tiếng Anh vào giảng dạy, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.