Banner

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

UBND tỉnh vừa có Công văn số 2381/UBND-KGVX ngày 31-7-2020 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.