Banner

(TTV) Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

21:10, 29/12/2022
Sáng ngày 29/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp với trực tuyến, tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

    

Năm 2022 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều nỗ lực tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung tham mưu, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp. Hoàn thành 100% các đề án theo Chương trình làm việc của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nhất là công tác tham mưu chiến lược. Công tác cán bộ bám sát quan điểm, nguyên tắc, quy định của Đảng, kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của Đảng, tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Các quy định về công tác cán bộ tiếp tục được hoàn thiện, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu đối với vấn đề này. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát về công tác xây dựng Đảng ở các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc.


    Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng bộ 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 3 nhiệm vụ, giải pháp đột phá chiến lược về công tác xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

 

 Thúy Hà – Hùng Sơn