Banner
13:52, 03/12/2022
 Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình khoá III, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa tổ chức Kỳ họp chuyên đề, thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện.