Banner

Ngày 23/5, Quốc hội thảo luận về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

08:22, 23/05/2023

Quốc hội sẽ thảo luận về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Giá (sửa đổi).

 

Ngày 23/5, Quốc hội bước sang ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 5.

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

 

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

 

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh

 

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

 

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

 

Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia.

 

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia.

 

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giá (sửa đổi).

 

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi).

 

Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Trình Quốc hội cho ý kiến về Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào tháng 10/2023

 

Theo dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 được điều chỉnh như sau: Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023:

 

(1) Trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023), thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

 

(2) Trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) các dự án: Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

 

(3) Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, thông qua dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng.

 

Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 như sau:

 

- Tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024):

 

(1) Trình Quốc hội thông qua 9 luật, 1 nghị quyết: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ (theo quy trình tại một kỳ họp); Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 (nếu có);

 

(2) Trình Quốc hội cho ý kiến 9 dự án luật: Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Phòng không nhân dân; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;. Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

 

- Tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024):

 

(1) Trình Quốc hội thông qua 9 luật: Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Phòng không nhân dân; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

 

(2) Trình Quốc hội cho ý kiến 2 dự án luật: Luật Chuyển đổi giới tính; Luật Việc làm (sửa đổi).

 

Bổ sung Phụ lục quy định Danh mục các hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá

 

Liên quan Luật Giá (sửa đổi), Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về dự án Luật. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách đã phối hợp với cơ quan soạn thảo thống nhất định hướng giải trình, tiếp thu đối với Dự án Luật này và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật. Ngày 15/3/2023, UBTVQH đã họp và cho ý kiến về các nội dung lớn, nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Giá (sửa đổi).

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBTVQH, Ủy ban Tài chính, Ngân sách đã tiếp tục phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, gửi lấy ý kiến tại Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách (4/2023).

 

Dự thảo Luật trình Quốc hội gồm 8 chương, 74 điều; so với dự thảo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật đã bỏ 03 điều; bổ sung 05 điều; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung 14 nội dung của các Luật có liên quan; bổ sung thêm Phụ lục số 1 quy định Danh mục các hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá.

 

Những nội dung lớn của dự thảo Luật được các ĐBQH quan tâm bao gồm: quan điểm, mục tiêu sửa đổi Luật; tên gọi của Luật; việc áp dụng pháp luật; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan; các quy định về bình ổn giá, định giá; hiệp thương giá; kê khai, niêm yết, tham chiếu giá; kiểm tra yếu tố hình thành giá; thẩm định giá; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá.

 

 

Theo VTV.vn