Banner

(TTV) Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu

20:16, 26/10/2023

Ngày 20/10/2023, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, HĐND tỉnh đã Ban hành Nghị quyết số 35/NQ – HĐND ngày 20/10/2023 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.