Banner

(TTV) HĐND huyện Lâm Bình tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5

12:27, 30/09/2023

Ngày 29/9, Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình khoá III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5. 

 

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã quyết nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. Xem xét, quyết định thông qua nghị quyết về: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 vốn ngân sách địa phương; Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương phân cấp cho huyện quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Lâm Bình giai đoạn 2021-2025, năm 2022 và năm 2023; Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2024; Thông qua đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2040. 

                                         

CTV: Thúy Phượng – Xuân Cường