Banner

(TTV) triển khai nhiệm vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2023

20:51, 30/03/2023

Chiều Ngày 30/3, đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục được triển khai sâu rộng, toàn diện trên các lĩnh vực tại các địa phương, thu hút sự hưởng ứng tham gia tích cực của nhân dân, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.  

 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, khó khăn cần khắc phục để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương đề nghị, Ban chỉ đạo các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thực hiện tốt các nhiệm vụ được đề ra trong các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, chương trình của Trung ương và của tỉnh. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, chỉ ra những tập thể, cá nhân thực hiện chưa hiệu quả, góp phần lan tỏa hơn nữa phong trào trong đời sống xã hội./.

 

 

 


Minh Khuyên, Văn Nam