Banner

(TTV) Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022

13:55, 04/01/2023
Sáng 4/1, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022; sơ kết một năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2023..

 

Năm 2022, công tác dân tộc ở Trung ương và địa phương có nhiều chuyển biến rõ nét và kết quả nổi bật, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu chung về phát triển kinh tế, xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ổn định và từng bước được cải thiện; kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường; công tác giáo dục, y tế ở vùng dân tộc thiểu số có nhiều tiến bộ; giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được quan tâm bảo tồn và phát huy; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị được củng cố và ngày càng phát triển, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh - quốc phòng được giữ vững. Đồng bào các dân tộc đoàn kết, tin tưởng, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

 

Hội nghị cũng đã tiến hành sơ kết một năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.


Lý Vinh –  Đỗ Dương