Banner

(TTV) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2023

14:15, 07/01/2023
Sáng ngày 7/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa  - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

 

Năm 2022, toàn ngành đã bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, chương trình công tác của cấp ủy, đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt, đổi mới phương thức triển khai, tham mưu đề xuất, thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; Chủ động trong công tác định hướng báo chí, tuyên truyền theo hướng kịp thời, thiết thực, hiệu quả. Tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và nhiều kết quả quan trọng khác… 


Các ý kiến thảo luận tại hội nghị tập trung vào việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác tuyên giáo trong thời gian tới.


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa  - Xã hội HĐND tỉnh Nông Thị Bích Huệ ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Tuyên giáo tỉnh đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí đề nghị, công tác tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, bám sát chủ trương, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, thực hiện tốt phương châm “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong năm 2023 các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành phải chú trọng thực hiện nghiêm túc “5 kiên định, 4 yêu cầu và 3 tập trung” của ngành Tuyên giáo, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, báo chí-xuất bản, văn hóa-văn nghệ, định hướng dư luận xã hội. Tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp…

 

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo và công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022 đã được khen thưởng./. 

 

                                                              Minh Khuyên – Lưu Khiêm