Banner

(TTV) Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia 

13:40, 07/10/2022
Sáng ngày 7/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các huyện, thành phố và 121 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

 

 

Ngay sau khi Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được phê duyệt, UBND tỉnh Tuyên Quang đã thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia để điều hành, triển khai chương trình; Xây dựng và trình HĐND tỉnh phê duyệt Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030 và giai đoạn I từ năm 2021-2025.


Các cơ quan được giao nhiệm vụ đã chủ động rà soát, tổng hợp nhu cầu để ban hành đề án, kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo đúng phạm vi, đối tượng thụ hưởng, phù hợp với với nguồn vốn Trung ương đã phân bổ cho tỉnh.


Theo đó, tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 là trên 1.800 tỷ đồng; Tổng vốn đã phân bổ cho năm 2022 là 521 tỷ đồng. 


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đã quán triệt, triển khai Kế hoạch số 127 ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Triển khai Quyết định phân bổ vốn và định hướng một số nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến cuối năm 2022. 


Các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc giải ngân nguồn vốn đầu tư; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cũng như  các đề xuất với Ban chỉ đạo cấp tỉnh để tháo gỡ và bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2022. 


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các sở ngành là thành viên Ban chỉ đạo phải chủ động đẩy nhanh tiến độ tham mưu xây dựng các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn triển khai chương trình, đảm bảo đúng với các quy định của trung ương, phù hợp với thực tế địa phương và tạo thuận lợi cho cấp cơ sở trong thực hiện. 


Các sở, ngành hoàn thiện sớm việc tham mưu các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu, hướng dẫn các quy trình, thủ tục đối với các dự án và bố trí các nguồn vốn tập trung, tránh dàn trải cũng như tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn cho cấp huyện, cấp xã. 

 

Đối với UBND cấp huyện, thành phố khẩn trương xây dựng, triển khai phân bổ nguồn vốn, chỉ đạo cấp xã rà soát các dự án, đối tượng, đầu điểm để đầu tư đúng, trúng. Xây dựng lộ trình triển khai vốn ngân sách trung ương, địa phương được giao, phấn đấu giải ngân hoàn thành 100% vốn của năm 2022 và phải cam kết với UBND tỉnh về tiến độ giải ngân. 

 

Đối với UBND cấp xã phải tranh thủ vai trò của người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền ý nghĩa, mục tiêu của chương trình. Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị xã hội các cấp huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của chương trình; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội cũng như làm tốt công tác giám sát, phản biện để có những kiến nghị về giải pháp thực hiện chương trình. 

 

                                     Lý Vinh – Hùng Sơn