Banner

(TTV) Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện Lâm Bình khoá III 

14:18, 16/07/2022
Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình khóa III vừa tổ chức kỳ họp thứ tư, nhằm đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022.