Banner

(TTV) Chủ động, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

20:56, 14/01/2022
Phát biểu kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm khẳng định: Trong năm 2022, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị các cấp, nhất là người đứng đầu phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 

Nhấn mạnh, năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của giai đoạn 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc đầu tiên là phải tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ an toàn sức khỏe cho Nhân dân.

 

Cùng với đó cần Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra, với chủ đề hành động “Chủ động, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Đẩy mạnh triển khai, thực hiện các Nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025; khẩn trương hoàn thiện để thực hiện Quy hoạch tỉnh đảm bảo đồng bộ, hiệu quả... Triển khai đồng bộ các giải pháp, cơ cấu lại kinh tế của tỉnh gắn với đẩy mạnh tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.