Banner

(TTV) Đưa nghị quyết trở thành hiệu quả trong cuộc sống

Hôm nay (13/9), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

 

Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. 

 

 

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Tuyên Quang có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 18 sở, ban, ngành, các huyện thành phố và một số xã, thị trấn huyện Sơn Dương, huyện Hàm Yên. Đây là hội nghị nghiên cứu, học tập và triển khai nghị quyết được tổ chức quy mô với trên 6.900 đại biểu tham gia.

 

Hội nghị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị và tổ chức bài bản, kỹ lưỡng từ nội dung đến thành phần triệu tập, phân công truyền đạt, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh ngay trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; là việc làm cụ thể, thiết thực, giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết, đề án.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nội dung cơ bản, cốt lõi 05 nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 06 đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn quán triệt Nghị quyết số 33 ngày 22/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 – 2025 và Đề án của UBND tỉnh để thực hiện nghị quyết. Mục tiêu của Nghị quyết là tập trung nguồn lực để đầu tư, ưu tiên đầu tư và hoàn thành sớm các dự án quan trọng tạo sự đột phá, có sức lan tỏa. Đầu tư, xây dựng, phát triển hệ thống giao thông cơ bản đồng bộ, chất lượng cao, kết nối sâu rộng; Phát triển đô thị, đô thị động lực, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa bảo đảm bền vững, chất lượng cao; Xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh. Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghị quyết cụ thể hóa những nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện những mục tiêu đặt ra. 

 

Các đại biểu cũng đã nghe Nghị quyết số 36 ngày 26/6/2021của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030. Nghị quyết nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, về phát triển lâm nghiệp bền vững. Nâng cao hiệu quả kinh tế, giá trị gia tăng của rừng trồng, nâng cao đời sống của người trồng rừng và bảo vệ rừng; Phấn đấu trở thành tỉnh điển hình về phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch sinh thái. Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới; Khai thác tiềm năng để phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực, đặc sản có sức cạnh tranh, từng bước xây dựng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

 

Các Đại biểu cũng nghiên cứu Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh và Đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án đề ra mục tiêu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển nhanh, bền vững ngành du lịch của tỉnh; Tập trung xây dựng hạ tầng du lịch theo hướng đồng bộ, hiện đại; Khuyến khích xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc; Trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực miền núi phía Bắc, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh… Mục tiêu đến năm 2025 đón 3 triệu lượt khách du lịch; Tổng thu xã hội từ du lịch đạt trên 4.800 tỷ đồng; Đóng góp cho GRDP từ 6% trở lên; Tạo việc làm cho trên 25.000 lao động.

 

Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025, đã đề ra các giải pháp để phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó chú trọng sử dụng nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật. Đến năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 72%, tạo việc làm cho trên 110.000 lao động. Cơ cấu nhân lực trong các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần lao động ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, tăng dần lao động ngành công nghiệp, dịch vụ. 
 

Hội nghị nghe quán triệt Nghị quyết số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trong đó có 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả về quy hoạch đô thị và phát triển đô thị; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đô thị; Phát triển đô thị và đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa; Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị; Ban hành, thực hiện các cơ chế, chính sách đẩy mạnh huy động nguồn lực phục vụ hiệu quả công tác quy hoạch và phát triển đô thị.

 

Nghị quyết số 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 thể hiện quan điểm ưu tiên phát triển những ngành phát huy được tiềm năng, thế mạnh, có hàm lượng khoa học công nghệ, thân thiện với môi trường và có giá trị kinh tế cao. Huy động hiệu quả nguồn lực của các thành phần kinh tế cả trong nước và nước ngoài để thúc đẩy công nghiệp của tỉnh phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững. 6 mục tiêu cụ thể được đề ra là: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 27.700 tỷ đồng, tăng bình quân 5 năm trên 14%; Cơ cấu lao động ngành công nghiệp chiếm trên 25,8%; Cơ cấu ngành công nghiệp trong GRDP của tỉnh đạt trên 24,7%; Hoàn thành quy hoạch, thành lập mới, điều chỉnh mở rộng một số khu công nghiệp; Quy hoạch, thành lập mới ít nhất 5 cụm công nghiệp; Tỷ lệ trung bình lấp đầy khu, cụm công nghiệp phấn đấu đạt trên 60%.

 

Mục tiêu đặt ra của Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2025 nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. Với mục tiêu cụ thể: Giai đoạn 2021-2025, thu hút được khoảng 45.000 - 50.000 tỷ đồng, trong đó vốn FDI khoảng 15.000 - 20.000 tỷ đồng. Quan điểm lấy đầu tư công, thu hút đầu tư tư, thu hút có chọn lọc, ưu tiên các dự án thân thiện với môi trường, ứng dụng công nghệ cao, dự án có quy mô lớn và vừa, có sản phẩm cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

 

Hội nghị cũng đã nghe  những nội dung cốt lõi về Đề án Phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách giai đoạn 2021- 2025.

 

Tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu đã thảo luận về giải pháp để thực hiện các nghị quyết, đề án tại cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm một lần nữa nhắc lại việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII chỉ là bước đầu, sớm đưa nghị quyết vào thực hiện hiệu quả trong cuộc sống mới là điều quan trọng. Để làm được điều này đồng chí chỉ ra 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện và tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, đề án, bảo đảm tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm chắc, hiểu rõ, có sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, cần khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức thật tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệu vụ, giải pháp của các nghị quyết, đề án, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, đề án. Quan điểm là tuyên truyền để dân biết, dân hiểu, dân bàn, dân làm theo, dân kiểm tra.  Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, để thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh.

 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và phục vụ nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, thống nhất, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tiềm năng, thế mạnh của địa phương, vượt khó, vươn lên thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

 

An Thu – Lưu Khiêm