Banner

Thông báo: Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm Covid -19

Ngày 20/7/2021, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang Thông báo khẩn cấp số 669/TB-SYT Về việc tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm Covid -19.