Banner

Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Tuyên Quang đi đến tỉnh Hà Giang 

Ngày 20/7/2021, Sở Giao vận tải tỉnh Tuyên Quang có Thông báo Số 1025/ SGTVT-VTPT&NL về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Tuyên Quang đi đến tỉnh Hà Giang để phòng, chống dịch bệnh Covid -19