Banner

Quản lý chặt chẽ người về từ vùng dịch Covid -19

Ngày 19/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, có Văn bản số 2420/UBND-KGVX về việc kiểm soát, quản lý chặt chẽ người về tỉnh từ vùng có dịch Covid - 19