Banner

(TTV) Phát huy vai trò người đại biểu của nhân dân

75 năm kể từ ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, cho đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội Tuyên Quang và các thế hệ đại biểu đã tiếp nối, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, làm tốt vai trò và trách nhiệm người đại biểu của nhân dân, là cầu nối giữa chính quyền Nhà nước với nhân dân địa phương.