Banner

(TTV) Ban Thường vụ Thành ủy Tuyên Quang gặp mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị thành phố 

Sáng nay (13/1), Ban Thường vụ Thành ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị gặp mặt Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy.

 

 

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18; Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Kế hoạch số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thành phố Tuyên Quang đã triển khai thực hiện sắp xếp bộ máy và biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Thành ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố. Thực hiện mô hình Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Đã thực hiện giải thể 6 cơ quan và sáp nhập, thành lập 4 cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố quản lý; Thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố. Qua đó, tổng ngân sách tiết kiệm sau khi sắp xếp, sáp nhập là gần 8,5 tỷ đồng/năm; Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện kiêm nhiệm chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng, giúp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời, linh hoạt, chủ động các nhiệm vụ chính trị, phát huy dân chủ, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền; chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được nâng lên và từng bước trẻ hóa, chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. 

 

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đề nghị, thời gian tới, cấp ủy các cấp từ thành phố đến cơ sở, cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và phổ biến Nghị quyết số 18; Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; Tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất và đồng thuận khi tổ chức thực hiện; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận giao dịch một cửa trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, xây dựng đề án sắp xếp các cơ quan, đơn vị trực thuộc;  MTTQ cần phát huy vai trò thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

 

CTV: Thanh Xuân ( Trung tâm VH - TT - TT Thành phố)