Banner

(TTV) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang – Chặng đường hình thành và phát triển

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập và lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh- hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, cùng với cả nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và có vai trò quan trọng tập hợp, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 

 

Thu Trang – Tuấn Tú – Lê Thắng