Banner

(TTV) Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội

Ngày 22/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tham gia ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Trưởng, Phó các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan cấp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố.

 

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm, giới thiệu Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIII của Đảng và gợi ý một số nội dung trong dự thảo cần tập trung thảo luận; Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn giới thiệu Dự thảo Báo cáo tổng kết thưc hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020), xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) và gợi ý một số nội dung trong dự thảo cần tập trung thảo luận; Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Hồng Thắng giới thiệu Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và gợi ý một số nội dung trong dự thảo cần tập trung thảo luận; Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, giới thiệu Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và gợi ý một số nội dung trong dự thảo cần tập trung thảo luận. 

 

Ngay sau khi nghe giới thiệu Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh đã chia 4 tổ thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện.

 

Đã có 89 lượt ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện, báo cáo. Đa số các ý kiến đều cơ bản, nhất trí với Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 


Theo đó về Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng: đa số ý kiến nhất trí lựa chọn phương án 1 trong nội dung tầm nhìn và định hướng phát triển: “Đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao”. Bên cạnh đó các ý kiến tập trung thảo luận kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới. 

 

 

Về Dự thảo Báo cáo tổng kết thưc hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII hầu hết các ý kiến đều nhất trí với dự thảo báo cáo và bổ sung, sửa một số nội dung cho phù hợp. 


Về Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hầu hết các ý kiến đều nhất trí với bố cục, kết cấu, cách trình bày tiêu đề, mục tiêu trong dự thảo; dung lượng trong các phần, mục, tiêu mục cơ bản đảm bảo cân đối. Đối với các nội dung như: Chủ đề đại hội; Tình hình, kết quả thực hiện  Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; Đánh giá tổng quát và một số bài học kinh nghiệm; Những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; Các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 và tinh thần hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, đại đa số các ý kiến nhất trí với dự thảo nghị quyết. Bên cạnh đó các ý kiến thảo luận cũng tham gia trực tiếp vào từng nội dung, lĩnh vực của các văn kiện. 


 Các ý kiến tham gia về kết quả cụ thể của từng lĩnh vực đã được tổng hợp,  báo cáo Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xem xét, tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện văn kiện. 

 

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tham gia ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. 


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến sâu sắc, tâm huyết của các đại biểu tại hội nghị. Đồng chí đề nghị các thành viên Tiểu ban nội dung tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo, mục tiêu là xây dựng Báo cáo Chính trị đảm bảo chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, đúng thực tế và nêu bật được những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; Đánh giá đúng những tồn tại, hạn chế, từ đó có định hướng để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và tạo đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.


Đặc biệt, những từ ngữ trong báo cáo phải cô đọng, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ việc đóng góp xây dựng vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đối với sự phát triển Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô Kháng chiến. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến xác đáng để xây dựng Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 thực sự phát huy cao nhất trí tuệ của toàn Đảng bộ; đúc kết được nhiều vấn đề hiện thực của cuộc sống vào Nghị quyết và đưa Nghị quyết trở lại cuộc sống một cách nhanh nhất, có hiệu quả cao nhất.

 

Nhóm PV Thời sự