Banner

(TTV) HĐND huyện Hàm Yên tổ chức Kỳ họp thứ 8

Ngày 11/7, HĐND huyện Hàm Yên khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đã tổ chức Kỳ họp thứ 8, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 

Thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, 6 tháng đầu năm, huyện Hàm Yên đã tập trung thực hiện và đạt hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 25.400 tấn. Trồng và chăm sóc trên 7.000 ha cam, 2.100 ha chè, trồng trên 470 ha mía và trồng mới trên 1.900 ha rừng. Huyện đã chú trọng thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, đặc biệt đối với các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 555 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện hiệu quả.


6 tháng cuối năm 2019, Huyện tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Phát triển và giữ vững các thương hiệu nông sản đặc biệt là thương hiệu Cam sành Hàm Yên; Tăng cường phòng chống lụt bão, dịch bệnh; Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; Đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội, thu hút đầu tư. Thực hiện tốt về xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

 

CTV: Xuân Quỳnh – Minh Vương

          (Đài TT – TH Hàm Yên)