Banner

ĐẢNG BỘ XÃ KIM PHÚ LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

09:46, 01/12/2021
ĐẢNG BỘ XÃ KIM PHÚ LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

https://www.youtube.com/watch?v=GbHJ8TCYToI