Banner

LƯỢC THUẬT HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TIÊU BIỂU TỈNH TUYÊN QUANG, GIAI ĐOẠN 2018 - 2023

20:25, 11/09/2023

LƯỢC THUẬT HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TIÊU BIỂU TỈNH TUYÊN QUANG, GIAI ĐOẠN 2018 - 2023

https://www.youtube.com/watch?v=a5p1rATaEhs