Banner

LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁN BỘ RÈN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN (19-5-2023)

21:46, 19/05/2023

LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁN BỘ RÈN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN (19-5-2023)

https://www.youtube.com/watch?v=7uvE03zeZKk