Banner

TUYÊN QUANG SAU 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 29 CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

08:58, 29/12/2021
TUYÊN QUANG SAU 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 29 CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

https://www.youtube.com/watch?v=k1HcFVRJyAU