Banner

ĐẤT VÀ NGƯỜI XỨ TUYÊN - NHỮNG ĐỊA DANH TUYÊN QUANG GẮN LIỀN VỚI BÁC HỒ TRONG THỜI KỲ TIỀN KHỞI NGHĨA (Phần 1)

08:34, 20/08/2022
ĐẤT VÀ NGƯỜI XỨ TUYÊN - NHỮNG ĐỊA DANH TUYÊN QUANG GẮN LIỀN VỚI BÁC HỒ TRONG THỜI KỲ TIỀN KHỞI NGHĨA (Phần 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=vJTuYAFvT6I