Banner

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (12-8-2022)

07:54, 13/08/2022

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (12-8-2022)

https://www.youtube.com/watch?v=7B3Ya5mg8Eg