Banner

CÔNG NHÂN TUYÊN QUANG GÓP PHẦN PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ SAU ĐẠI DỊCH COVID-19

08:35, 10/05/2022
CÔNG NHÂN TUYÊN QUANG GÓP PHẦN PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ SAU ĐẠI DỊCH COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=6h1WEYe9r8g