Banner

(TTV) Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới

21:28, 17/09/2023

Từ năm 2019 đến nay, Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn đầu tư tại Tuyên Quang đã đầu tư trên 426 tỷ đồng hỗ trợ 17 xã nghèo trong tỉnh thực hiện hợp phần cải thiện hạ tầng nông thôn. Nhờ đó mà diện mạo tại khu vực này đã có bước chuyển đáng kể, tạo đà để các địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.