Banner

(TTV) Chiêm Hóa thúc đẩy sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

13:15, 05/06/2023

Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Chiêm Hóa đang nỗ lực thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong đó, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được huyện xác định là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong chương trình.