Banner

(TTV) Tuyên Quang phát triển công nghiệp

20:37, 24/01/2023
Năm 2022, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển công nghiệp của tỉnh Tuyên Quang đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Từ đó đã đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh (đạt 8,66%). Ngay từ những ngày đầu năm 2023, ngành Công thương đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ đề ra, với mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,4%.