Banner

(TTV) Hoạt động hiệu quả của một hợp tác xã

21:14, 20/11/2022
Tại huyện Hàm Yên, trong những năm qua hoạt động của các hợp tác xã đóng góp một phần quan trọng đối với phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn. Với Hợp tác xã rau quả an toàn Đức Ninh, hướng đi của đơn vị đã mang lại những hiệu quả tích cực, giúp nâng cao đời sống của thành viên cũng như phát triển của HTX.