Banner

(TTV) Hiệu quả của chuỗi liên kết sản xuất

20:45, 21/11/2022
Từ năm 2019 đến nay, người dân trên địa bàn tỉnh đã liên hết với hợp tác xã, doanh nghiệp trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm dưa chuột, từ đó đem lại nguồn thu ổn định và giúp nâng cao đời sống.