Banner

(TTV) Nhiều giải pháp nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân ở Bình Xa

21:18, 11/09/2022
Đầu năm 2022, xã Bình Xa đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Với quan điểm “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, xã tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023.