Banner

(TTV) Chiêm hóa phát triển nông nghiệp hàng hóa

21:23, 04/08/2022
Huyện Chiêm Hóa đã và đang hình thành những vùng chuyên canh và thâm canh các loại cây trồng theo hướng hàng hóa tập trung, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích.