Banner

(TTV) Liên kết phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa  

12:14, 13/01/2022
Thực hiện chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp những năm trở lại đây đã và đang được ngành nông nghiệp tỉnh quan tâm thực hiện, góp phần bảo đảm đầu ra ổn định, nâng cao giá trị cho các sản phẩm.